En compliment de la normativa de Protecció de Dades i tenint en compte les disposició del Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquetes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE. A continuació se li proporciona la informació perquè conegui tot els element rellevants al tractament de les seves dades.

1. Responsable

FACTOR ENERGIA S.A.

Avinguda Diagonal, 612 Entresol 08021 Barcelona
Carrer Orense, 68 9º 28020 Madrid

Contacto: dpo@factorenergia.com

 

2.Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat son necessàries per proporcionar-li el servei contractat, son confidencials i podran ser utilitzats únicament per les següents finalitats:

  1. Prestar-li un adequat subministrament d’energia elèctrica y/o gas natural
  2. Prestar-li serveis addicionals (manteniment i emergència)
  3. Subministrar-li productes d’eficiència energètica com o sense instal·lació
  4. Elaboració de perfils comercials

En el cas que ens hagi otorgat el consentiment per enviar-li promocions i ofertes relacionades amb els serveis contractats, la finalitat de tractament serà l’enviament de informació publicitària relacionada amb els nostres serveis.

 

3. Legitimació

La legitimació pel tractament se les seves dades es l’execució del contracte que vostè ha firmat amb FACTOR ENERGIA, S.A. i en el seu cas el compliment d’una obligació legal aplicable a FACTOR ENERGIA, S.A.

Alhora, en el cas de que en hagi otorgat el seu consentiment exprés per enviar-li promocions i ofertes relacionades amb els serveis contractats, la legitimació del tractament de les seves dades estarà basada en el consentiment donat per vostè.

 

4. Destinataris

FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar les seves dades al altres empreses del grup, per fins administratius interns, així com a companyies asseguradores, instal·ladors, electricistes i entitats privades o persones físiques o jurídiques que ens proporcionin un servei concret pel bon desenvolupament del contracte i la prestació dels serveis contractats per vostè. La comunicació de les dades es realitza complint les mesures de seguretat disposades per la normativa de protecció de dades.

 

5. Drets

Vostè te dret d’obtenir confirmació sobre si en FACTOR ENERIGA, S.A. este, tractant dades personal seves o no.

Així mateix, vostè te dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats pel que van ser recollides.

En determinats circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament conservarem les seves dades per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i por motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FACTOR ENERGIA, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o en el exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals que els incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre'ls a un altre responsable.

Podrà exercir aquests drets, mitjançant carta adreçada a FACTOR ENERGIA, S.A. en alguna de les següents adreces Avd. Diagonal, 612 Entresòl 08021 Barcelona o dpo@factorenergia.com.

La comunicació en la qual exerceixi els seus drets davant FACTOR ENERGIA, S.A., contindrà com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, iii) petició en què es concreta la sol·licitud, iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura.

Si vostè presta el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin tractades amb finalitats comercials i promocionals, vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i a oposar-se al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Si està insatisfet amb la manera en què tractem la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres en qualsevol moment per resoldre l'assumpte. No obstant això, sempre té el dret de presentar una reclamació davant d'una autoritat de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

6. Informació addicional

FACTOR ENERGIA, S.A. es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals subministrades per vostè, així com mantenir la confidencialitat dels mateixos en totes les aplicacions que aquests requereixin. FACTOR ENERGIA, S.A. té implantat, en relació als documents i tractament de dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, tot això segons l'estat actual de la técnica.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Així mateix, en el cas que hi hagi atorgat el consentiment perquè li informem dels nostres productes i serveis, conservarem les seves dades personals en tant vostè no retiri el consentiment vàlidament atorgat.

FACTOR ENERGIA, S.A. té contractat un servei d'informàtica en núvol (Núvol), havent adoptat totes les mesures legals establertes en el RGPD a l'efecte de protegir les dades personals emmagatzemades en aquest servei.

Apunta't i t'informarem de totes les novetats del projecte Smarthome!